• Τύπος Φ/Β γεννητριών: Yingli Solar Panda YL 260C-30b
  •  Τύπος Αντιστροφέα: SMA (String Inverter), STP 17000TL, STP 15000TL, STP 10000TL
  • Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών: SolarCube
  • Εργοδότης: ΕΚΟ ΑΒΕΕ & Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ)