• Τύπος Φ/Β γεννητριών: Yingli Solar (YL 230 P-29b)
  • Αντιστροφείς: DIEHL AKO (Platinum 7200TL)
  • Υποσταθμός Μέσης Τάσης (ΜΤ): Scneider Electric
  • Βάσεις: SolarCube
  • Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων: ELEMKO